Kiran Kumar as Govardhan Bhai Mehta

Kiran Kumar as Govardhan Bhai Mehta


Reply